ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


ODLUKA_O_DONOSENJU_PPUO_ORIOVAC_II.ID

ODLUKA_O_DONOSENJU_PPUO_ORIOVAC_II.ID.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA

O-ORIOVAC-PPU-2-1.pdf


2.A. PROMET

O-ORIOVAC-PPU-2-2-A.pdf


2.C. NAFTA, PLIN I PLINOOPSKRBA

O-ORIOVAC-PPU-2-2-C.pdf


2.E. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-ORIOVAC-PPU-2-2-E.pdf


3.A. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U PROSTORU

O-ORIOVAC-PPU-2-3-A.pdf


3.E. PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

O-ORIOVAC-PPU-2-3-E.pdf


4.D. LUŽANI

O-ORIOVAC-PPU-2-4-D.pdf