ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju_2.I&D PPUO Davor_Sl.vj.BPŽ br. 07-2013

Odluka o donošenju_2.I&D PPUO Davor_Sl.vj.BPŽ br. 07-2013.pdf


TOČKE IZMJENE - NULTA KARTA

O-DAVOR-PPUO-2-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-DAVOR-PPUO-2-1.pdf


PROMET

O-DAVOR-PPUO-2-2-A.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-DAVOR-PPUO-2-2-B.pdf


ENERGETSKI SUSTAV

O-DAVOR-PPUO-2-2-C.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-DAVOR-PPUO-2-2-D.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE

O-DAVOR-PPUO-2-3-A.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA

O-DAVOR-PPUO-2-3-B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DAVOR

O-DAVOR-PPUO-2-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ORUBICA

O-DAVOR-PPUO-2-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA GOSPODARSKE ZONE “BAĆANSKA”

O-DAVOR-PPUO-2-4-3.pdf