ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Centar 5


0. GRANICA OBUHVATA PLANA

0.DPU CENTAR 5_NG.pdf

A. PRIKAZ ZATEČENOG KORIŠTENJA I NAMJENE POVRŠINA

A.DPU CENTAR 5_NG.pdf

2.1. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-IS-1-1.pdf

2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-IS-2-2.pdf

2.6. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-IS-3-1.pdf

2.3. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA - ELEKTROOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-IS-3-2.pdf

2.4. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-IS-4-1.pdf

2.5. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA - KANALIZACIJA

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-IS-4-2.pdf

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-KN-1-1.pdf

4. UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-KN-1-2.pdf

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-02844-R01-ZP-3-1.pdf